STATUT STOWARZYSZENIA
„Bieg Opolski”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Bieg Opolski. W dalszej części Statutu zwane będzie Stowarzyszeniem.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Opole.

§ 3

1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach tj. w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 20 poz. 104 ze zmianami), zwaną dalej ustawą, oraz na podstawie niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją opierającą swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:
1. organizowanie sportowej imprezy masowej pod nazwą Bieg Opolski
2. wychowywanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną, rekreację, sport i turystykę.
3. pobudzanie i wspieranie społecznych inicjatyw lokalnych oraz udzielanie pomocy społecznej.
4. promocja aktywnego i czynnego trybu życia oraz promocja zdrowia.
5. organizowanie różnorodnych form wypoczynku i rekreacji w tym organizowanie innych niż w § 6 pkt.1 imprez masowych.
6. promocja idei olimpijskich
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a) opracowywanie różnorodnych programów dla celów rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i sportowych,
b) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
c) organizowanie form wypoczynku, zajęć sportowych oraz turystycznych dla rodzin, dzieci i młodzieży.
d) organizowanie akcji, koncertów, biegów masowych i innych form wspomagających finansowanie działalności statutowej,

§ 6a

Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie:
a) nieodpłatnej działalności zapisanej w § 6 pkt a-d
b) odpłatnej działalności zapisanej w § 6 pkt a-d
Zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej może się pokrywać.

III. CZŁONKOSTWO
§ 7

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych
2. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawiona praw publicznych, która zadeklaruje poparcie celów Stowarzyszenia.
3. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia 4. Od powyższej uchwały kandydat może odwołać się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu.

§ 8

Członkowie zwyczajni mają prawo: 1. Wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia 2. Uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

§ 9

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 1. Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Aktywnie uczestniczyć w działalności stowarzyszenia
3. Regularnie opłacać składki i inne świadczenia na rzecz Stowarzyszenia

§ 10

1. Wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek: a) wystąpienia na piśmie zgłoszonego do Zarządu b) śmierci członka Stowarzyszenia c) wykluczenia przez Zarząd d) za niepłacenie składek za co najmniej 6 miesięcy e) z powodu utraty praw publicznych lub obywatelstwa polskiego f) z powodu prowadzenia działalności szkodzącej Stowarzyszeniu 2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od otrzymania uchwały.
3. Wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia wykonywane jest przez Zarząd.

§ 11

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd, za pomoc w realizacji jego celów statutowych. 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 12

1.Członkiem honorowym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która swoją działalnością położyła szczególnie duże zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

IV. WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 13

Władzami Stowarzyszenia są: 1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 2) Zarząd 3) Komisja Rewizyjna Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 14

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 15 kwietnia za rok poprzedni.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na czas trwania Walnego Zebrania spośród członków Stowarzyszenia, niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia.
8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
9. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
a) Uchwalanie zmian statutu
b) Powoływanie, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
c) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
d) Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
e) Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
f) Wyznaczenie likwidatorów Stowarzyszenia
g) Ustalenie wysokości składek członkowskich
h) Uchwalenie przeznaczenia środków Stowarzyszenia
i) Podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których statut nie określa własności innych władz Stowarzyszenia.
10. Wyboru Prezesa, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w osobnych głosowaniach tajnych.
11. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia i rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów oddanych, przy obecności,i co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
12. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie powołania, odwołania i uzupełnienia składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.
13. W pozostałych sprawach niewymienionych w ust. 11 i 12 uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w głosowaniach jawnych.
14. W razie braku quorum następne głosowanie w sprawach, o których mowa w ust. 11 i 12, odbywa się tego samego dnia po półgodzinnej przerwie bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

§ 15

Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

§ 16

1. Zarząd składa się z: prezesa oraz członków Zarządu pełniących funkcje wiceprezesa i skarbnika.
2. Prezes kieruje pracą Zarządu. 3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy 100 % obecności członków zarządu. W przypadku obecności 2 członków Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały jedynie jednogłośnie (przez aklamację).

§ 17

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz opracowywanie jego planów działania
2) Przygotowywanie wniosków i projektów we wszystkich sprawach bieżących
3) Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,
4) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości oraz środków trwałych
5) Nabywanie w imieniu Stowarzyszenia praw i zaciąganie zobowiązań
6) Podejmowanie decyzji w sprawie pełnomocnictw
7) Zwoływanie (najpóźniej 1 miesiąc przed upływem końca kadencji władz Stowarzyszenia) i proponowanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków
8) Zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej, na żądanie 50 % członków Stowarzyszenia oraz w przypadku powstania vacatu w składzie Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania ich kadencji.
9) Podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków i ustaniu członkostwa.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważniony jest jednoosobowo Prezes Stowarzyszenia lub współdziałających razem 2 członków Zarządu.

§ 18

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, których wybiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy 100 % obecności członków Komisji. W przypadku obecności 2 członków Komisji, Komisja może podejmować uchwały jedynie jednogłośnie (przez aklamację).
4. Komisja Rewizyjna pełni funkcje kontrolne w stosunku do gospodarki i finansów Stowarzyszenia, ma prawo wglądu do wszystkich materiałów i dokumentów Stowarzyszenia.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania o udzielenie lub nie absolutorium dla ustępujących władz Stowarzyszenia.
6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy ponadto rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 19

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą: a) ruchomości będące własnością Stowarzyszenia, b) inne prawa majątkowe, c) środki pieniężne.
2. Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 20

Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł: a) składek członkowskich, b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów, ofiarności publicznej, c) dochodów z organizowanych odpłatnie imprez sportowych,
d) dochodów z działań promocyjnych i reklam podczas organizowanych imprez sportowych, e) dochodów z majątku Stowarzyszenia,

§ 21

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 22

Niniejszy statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym jedynie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w trybie określonym w statucie.

§ 23

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na rzecz instytucji charytatywnych.


Przyjęty Uchwałą Nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Bieg Opolski” z dnia 31 stycznia 2017 roku.

Logotyp Biegu Opolskiego (wydarzenia)

 

 

 

 

Logotyp bazowy Stowarzyszenia


 

 

 

 

 

 

 

Logotyp Stowarzyszenia – uzupełniający pionowy

logo_uzupelniajace_pion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logotyp Stowarzyszenia – uzupełniający poziomy

logo_uzupelniajace_poziom

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanim wykorzystasz nasz logotyp prosimy zapoznaj się z dokumentem określającym zasady jego stosowania (kolorystyka, pole ochronne, itp.)

Stąd możesz pobrać wszystkie logotypy Stowarzyszenia zgromadzone w archiwum zip (dodatkowo również w formacie *.eps), a stąd logotyp samego biegu.

Manifest biegania

Do czego potrzebne nam biegi – o tak dziwnych nazwach jak rzeźnik, katorżnik, sudecka setka, a może ogólniej – po co nam bieganie?

Co chcemy udowodnić przekształcając tłuszcz czy węglowodany w joule wydatkowanej energii? Czego brakuje w naszym życiu, że jak maniacy, czasami wariaci czy szaleńcy pchamy się tam, gdzie inny nie tyle, że nie wejdzie, on w ogóle nie dopuści do siebie mysli że tam można się udać. Wilcze mięso? Mniej paznokci na stopach niż palców? Płuca „w dupie”? czyszczenie żołądka na kolejnym podbiegu? Po co? Nie wytłumaczę, nie powiem, nie potrafię… Ile razy spotykam się z pytaniem, po co? Ile razy Wy spotykacie się z pytaniami – ile Ci za to płacą? Ile razy oglądaliście ten gest krążącego przy skroni palca wskazującego, albo ten sam palec próbujący przebić się przez płat czołowy mózgu pukającego nim właściciela dłoni (niech puka do woli, nie ma obawy, nic się nie stanie, trudno uszkodzić coś czego nie ma). Czasami zastanawiam się, czy po prostu nam nie zazdroszczą. Czy to udowadnianie nam, że jesteśmy stuknięci (ciekawe, sami się stukają, a nam mówią, że to my jesteśmy stuknięci, coś musi być na rzeczy – podobnież od dużej ilości uderzeń w głowę można dorobić się urojeń) nie jest czasami zawoalowanym wołaniem „jak ja Ci zazdroszczę”. Może. Czasami posuwają się jednak dalej – czasami mówią „jak mnie kochasz to nie pobiegniesz”, „normalny człowiek tak nie robi, zostań w domu”, „w Twoim wieku, zgłupiałeś? Chcesz się zabić?”.. chcą nam odebrać bieganie, chcą nam odebrać przyjemność z naszego wysiłku, chcą … chcą nas upodobnić do siebie. A nie wiedzą co to znaczy przebić się przez „ścianę”, nie wiedzą co to znaczy „nie móc złapać tchu”, nie posmakowali wody tuż za metą wyścigu, nie zalegli na betonie, trawie czy piachu próbując uspokoić serce, nie starli ani razu potu zalewającego oczy, nie podali ani nie chwycili pomocnej dłoni kiedy nie mieli już siły aby dalej biec, nie usłyszeli ani nie powiedzieli „dawaj stary, możesz…” Nie zgrzytali zębami mnąc w ustach „ mogę kurwa, mogę…” nie płakali po pierwszym wygranym wyścigu, nie zamknęli się w sobie po pierwszym przegranym. Czasami chcą nam to zabrać. Nie zabiorą! Nie oddamy naszego bólu, naszego potu, naszej krwi, naszej radości i wolności. Będziemy biegać rano, żeby usłyszeć budzący się do życia świat, żeby obejrzeć wschód słońca. Będziemy biegać w południe, żeby zobaczyć zieleń traw, będziemy biegac po polach, żeby poczuć zapach koszonej trawy, znajdą nas w lesie (jeśli kiedykolwiek tam zabłądzą) i może razem z nami poczują zapach lasu. Nie zobaczą nas w deszczu – ale nie dlatego, że nas tam nie będzie, nie – to oni nie wstaną od telewizora, my przemoczeni do suchej nitki, śmiejąc się w głos, wystawiając twarz do wiatru będziemy biec. Aż zastanie nas zmrok, aż zapadnie noc, a i wtedy, kiedy Ci co traktują nas jak dziwadła, będą przeżywać po raz kolejny czyjeś życie w kolejnym serialu telewizyjnym, my wtopimy się w czarne alejki parków, bądź oświetlone chodniki czy ulice. Nie będziemy żyć czyimś życiem, sami będziemy je tworzyć, krok za krokiem, oddech za oddechem, kilometr za kilometrem. Bo to jest życie. To jest coś, czego nikt nie może nam zabrać. Ulubionej trasy, asfaltu, chodnika, szutru czy piachu i najważniejszego – radości bycia sobą.

Do zobaczenia na trasie
Marcin

Znaleziono na www.bieganie.com.pl

Stowarzyszenie Bieg Opolski

organizatorzy3 kwietnia 2006 roku grupa zapaleńców podjęła decyzję o powołaniu Stowarzyszenia Biegaczy, aby umocnić pozycję miasta Opola na biegowej mapie Polski. Głównym celem Stowarzyszenia jest organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą Bieg Opolski – taką też nazwę przyjęło Stowarzyszenie. Zrzeszamy biegaczy, rowerzystów, rolkarzy, kajakarzy, pływaków słowem wszystkich aktywnych ruchowo bez względu na ich stopień zaawansowania i wiek. Chcemy wspólnie popularyzować szeroko pojętą aktywność fizyczną ze szczególnym naciskiem na bieganie jako najprostszej formy ruchowej i najlepszego środka do oderwania się od codziennych wydarzeń i problemów. W planie mamy wspólne spotkania biegowe i organizowanie wspólnych wyjazdów na zawody biegowe. Zapraszamy w nasze szeregi wszystkich, którzy czują potrzebę ruchu i którzy chcieli by z uśmiechem na ustach zarazić swoją pasją innych.

Na początku była najprostsza forma ruchu …

Bieg. Każdy sam i każdy w swoim kierunku. Jak mijamy jakiegoś zabłąkanego truchtacza na swojej ścieżce biegowej to zawsze był gest powitania i … dalej biegniemy w swoim kierunku. Po pewnym czasie zaczęliśmy rozpoznawać twarze i sylwetki tych samych ludzi. Mało tego zaczęliśmy się mijać nie tylko na ścieżkach biegowych, ale również na zawodach w całym kraju. W kwietniu 2004 roku opolanin o nicku „pabrze” założył na forum serwisu internetowego biegajznami.pl wątek dla opolan, czym zainicjował wspólną integrację biegaczy z naszego miasta. Od tego momentu biegacze z Opola dostali potężne narzędzie, za pomocą którego mogli umawiać się na wspólne biegania i wyjazdy na zawody, wymieniać informacje o planach i metodach treningowych, sprzęcie oraz chwalić się swoimi osiągnięciami. Po pewnym czasie rozpoczęły się wspólne regularne cosobotnie spotkania biegowe na Wyspie Bolko.

Ta nieformalna grupa biegowa skonsolidowała się i zaktywizowała w wyniku odwołania przez Urząd Miasta Opola III edycji Biegu Opolskiego w roku 2005. Podczas wspólnego wybiegania na Wyspie Bolko powiedzieliśmy kategoryczne NIE dla likwidacji Biegu Opolskiego i z takim przesłaniem udaliśmy się do władz miasta, oferując swoją pomoc w organizacji tego wspaniałego biegu. Udało nam się trafić na podatny grunt i wspólnym wysiłkiem udało się nam zorganizować odwołany już III Bieg Opolski i to tak, że otrzymaliśmy Filipedesa w kategorii „Kameralna Impreza”. Od tamtej pory, co roku w pierwszą sobotę lipca odbywa się kolejna edycja „Biegu Opolskiego”.

W czerwcu 2010 Stowarzyszenie „Bieg Opolski” uzyskało licencję Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla klubu sportowego uprawniającą do udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym. Klub przyjął nazwę „Bieg Opolski”.

A wszystko zaczęło się od biegania …

Władze Stowarzyszenia Bieg Opolski

Prezes – Artur GÓRALCZYK

WicePrezes – Łukasz HRYNIÓW

Skarbnik – Maciej CITKO

Przewodniczący – Bartłomiej GUCMAN

Członek – Andrzej MICHALEWICZ

Członek – Jacek ŻUK