REGULAMIN

XVII ATLANTIS BIEGU OPOLSKIEGO

im. Rodła

 

  

Organizator:
• Stowarzyszenie „Bieg Opolski”

Cele:
• popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
• propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
• promocja miasta Opola i województwa opolskiego

Termin i miejsce:
• 6 lipca 2019 roku
• Biegi dla dzieci i młodzieży – start godz. 9.45
• Bieg na dystansie 10 km – start godz. 11.00
• Bieg na dystansie 5 km – start godz. 12.00
• Marsz Nordic Walking na dystansie 5 km – start godz. 12.30
• Opole – Wyspa Bolko
• Biuro zawodów
 – w dniu 5 lipca 2019 roku (piątek) usytuowane będzie w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Katowickiej 35 (boczne wejście obok kiosku Totalizatora Sportowego) i czynne w godzinach 16.30 – 20.00. W przeddzień biegu biuro zawodów nie obsługuje biegów dziecięcych oraz nie przyjmuje wpłat
 – w dniu 6 lipca 2019 roku (sobota) usytuowane będzie na styku ulic Parkowej i Spacerowej i czynne w godzinach 8.00 – 9.30 dla uczestników biegów dziecięcych, do godz. 10.45 dla uczestników biegu na dystansie 10 km, do godz. 11.45 dla uczestników biegu na dystansie 5 km oraz do godz. 12.15 dla uczestników marszu Nordic Walking na 5 km

Trasa i dystans:
• Biegi dla dzieci i młodzieży
 – trasy prowadzić będą alejkami parkowymi Wyspy Bolko
 – kategorie
 • przedszkolaki (uczestnicy do lat 6; dystans 175 m.)
klasy I – II SP – (uczestnicy w wieku 7-8 lat; dystans 400 m.)
klasy III – V SP – (uczestnicy w wieku 9-11 lat; dystans 800 m.)
klasy VI – VIII SP – (uczestnicy w wieku 12-14 lat; dystans 1000 m.)
 – start dla kategorii przedszkolaków i klas I – II SP usytuowany będzie przy budynku śluzy, a dla pozostałych kategorii na ul. Spacerowej, przy wejściu do ZOO
• Bieg na dystansie 10 km
 – trasa prowadzić będzie alejkami parkowymi wewnątrz Wyspy Bolko, drogami dojazdowymi oraz wałami przeciwpowodziowymi
 – dystans: 10 km (2 pętle)
 – limit czasowy: 80 minut (UWAGA: Ze względu na konieczność przestawienia i przygotowania trasy do biegu na dystansie 5 km punkt kontrolny na 6 km należy minąć w ciągu 50 minut od momentu startu, w przeciwnym wypadku zawodnik jest zobowiązany do przerwania dalszego biegu na wezwanie obsługi punktu kontrolnego)
 – limit osób startujących: 500
 – start usytuowany będzie przy ulicy Spacerowej, przy wejściu do ZOO

• Bieg na dystansie 5 km
 – trasa prowadzić będzie alejkami parkowymi wewnątrz Wyspy Bolko oraz wałami przeciwpowodziowymi
 – dystans: 5 km (1 pętla)
 – limit czasowy: 40 minut
 – limit osób startujących: 400
 – start usytuowany będzie przy ulicy Spacerowej, przy wejściu do ZOO
• Marsz Nordic Walking na dystansie 5 km – zasady uczestnictwa zawiera osobny dokument
 – trasa prowadzić będzie alejkami parkowymi wewnątrz Wyspy Bolko oraz wałami przeciwpowodziowymi
 – dystans: 5 km (1 pętla)
 – limit czasowy: 60 minut
 – limit osób startujących: 100
 – start usytuowany będzie przy ulicy Spacerowej, przy wejściu do ZOO

Uczestnictwo:
• w biegach dla dzieci mogą brać udział przedszkolaki i dzieci ze szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjum, których rodzice lub prawni opiekunowie osobiście zgłoszą swoje dzieci do biegu w biurze zawodów w dniu biegu w godzinach 8.00 – 9.30
• w biegach na obu dystansach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 6 lipca 2019 roku ukończyli 16 lat i którzy potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem na karcie startowej), iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów średnio i długodystansowych. Zawodnicy, którzy do dnia 6 lipca 2019 roku nie ukończyli 18 lat obowiązani są przedłożyć organizatorom w formie pisemnej zgodę rodziców lub prawnych opiekunów
• podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora przymocowane do koszulek z przodu

Klasyfikacja, nagrody i wyniki:
• w biegach dla dzieci
 – prowadzone będą osobne klasyfikacje na każdym z rozgrywanych dystansów
 – za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe. Dekoracje zwycięzców odbędą się bezpośrednio po zakończeniu wszystkich biegów dziecięcych (ok. godz. 10.30)
 – każdy z uczestników otrzyma słodki upominek
 – w biegach dziecięcych nie prowadzi się pomiaru czasu

• w biegach na obu dystansach i marszu Nordic Walking (osobno dla każdego dystansu i dyscypliny)
 – prowadzona będzie jedynie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 – za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategorii generalnej przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe
 – przewiduje się również przyznanie wyróżnień dla najlepszych opolan
 – w ramach Biegu Opolskiego na obu dystansach biegowych zostaną rozegrane zawody pracowników branży teleinformatycznej. Klasyfikacja ta nie dotyczy marszu Nordic Walking. Regulamin tych zawodów stanowi osobny dokument
 – nagrody w kategoriach generalnych i wyróżnienia nie dublują się
 wśród wszystkich, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe
 – puchary oraz nagrody rzeczowe nie przysługują w razie nieobecności zawodnika podczas wręczania lub losowania. Wydawanie powyższych w zastępstwie jest niemożliwe
• dekoracje zwycięzców rozpoczną się ok. godz. 13.15 (do 15 minut po ukończeniu biegu/marszu przez ostatniego zawodnika)

Zgłoszenia, wpisowe i odbiór numerów startowych:
• ze względu na przepustowość trasy wprowadza się ograniczenie liczby startujących
 – do 500 osób w biegu na dystansie 10 km
 – do 400 osób w biegu na dystansie 5 km
 – do 100 osób w marszu na dystansie 5 km
• zgłoszeń można dokonywać elektroniczne na stronie www.biegopolski.pl od 1 kwietnia 2019 roku do dnia 2 lipca 2019 roku (wtorek) lub do osiągnięcia limitu osób startujących. Zgłoszenia elektroniczne nie dotyczą biegów dla dzieci. Ze względu na wprowadzenie limitu osób startujących zapisy elektroniczne będą miały formę dwuczłonową:
1. zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy
2. uiszczenie opłaty startowej przelewem na konto bankowe organizatora
W sytuacji braku wpływu opłaty startowej w terminie do tygodnia kalendarzowego po dokonaniu zgłoszenia – zgłoszenie takie jest traktowane jako niekompletne i zostanie automatycznie usunięte z systemu. Potwierdzeniem zaksięgowania przez organizatora opłaty startowej jest odpowiednia adnotacja na liście osób zapisanych
• nie pobiera się opłaty startowej od uczestników biegów dziecięcych
• w sytuacji nieprzekroczenia zakładanej ilości osób startujących podczas zapisów elektronicznych zgłoszeń można też dokonywać w dniu zawodów w godzinach 8.00 – 12.15 w biurze zawodów
• wysokość opłaty startowej identyczna dla obu dystansów i dyscyplin uzależniona jest od wieku uczestnika i terminu jej wniesienia:
 – dla osób poniżej 18 roku życia wniesiona do dnia 30 kwietnia wynosi 25,oo zł,
 – dla osób powyżej 60 roku życia wniesiona do dnia 30 kwietnia wynosi 25,oo zł,
 – dla pozostałych osób wniesiona do dnia 30 kwietnia wynosi 30,oo zł,
 – bez względu na wiek wniesiona po 30 kwietnia wynosi 35,oo zł,
 – bez względu na wiek wniesiona po 31 maja wynosi 40,oo zł,
 – bez względu na wiek wniesiona po 30 czerwca wynosi 50,oo zł

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie „Bieg Opolski”
ul. Ozimska 57/9
45-368 Opole
Raiffeisen Bank Polska S.A.
22 1750 0012 0000 0000 2356 1007
W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko zawodnika lub zawodników.

Nie ma możliwości przepisania pakietu na inną osobę, w razie rezygnacji ze startu po opłaceniu opłaty startowej należy powiadomić o tym organizatora w formie pisemnej (e-mailem, koniecznie z adresu, z którego nastąpiła rejestracja). Przesłanie takiego e-maila skutkuje usunięciem z listy startowej i dla rezygnacji zgłoszonych do 7 dni przed zawodami (do 28 czerwca 2019 roku włącznie) również zwrotem wpłaconej opłaty startowej z uwzględnieniem poniesionych kosztów organizacyjnych na konto, z którego została dokonana opłata.
Zwrócone w wyniku rezygnacji (najpóźniej w przeddzień zawodów do godz. 15.00) pakiety zostaną powtórnie udostępnione do dyspozycji biegaczy.

Osoby, których opłaty nie wpłyną na konto organizatora do 4 lipca 2019 roku (co skutkuje brakiem adnotacji o wpłacie na liście osób zapisanych) proszone są o wzięcie ze sobą potwierdzenia dokonania przelewu oraz zobowiązane są do odbioru pakietu startowego w dniu zawodów do godz. 10.00 – dotyczy osób startujących w biegu na dystansie 10 km i do godz. 11.00 – dotyczy osób startujących w biegu na dystansie 5 km oraz marszu. Nieodebrane do godz. 10.00 numery startowe bez przypisanej wpłaty z biegu na dystansie 10 km traktowane są jako wolne i będą wydane osobom chętnym, dotychczas nie zapisanym, podobnie jak nieodebrane do godz. 11.00 numery startowe bez przypisanej wpłaty z biegu na dystansie 5 km i marszu Nordic Walking.
Odbiór numerów startowych będzie możliwy osobiście lub przez wskazaną osobę w biurze zawodów po okazaniu dowodu tożsamości. W przypadku odbioru numeru startowego przez inne osoby, wymagane jest przekazanie Organizatorowi wydrukowanego i podpisanego przez uczestnika upoważnienia do odbioru oraz przedstawienie kopii jego dowodu tożsamości do wglądu. Upoważnienia są dostępne na stronie internetowej biegu oraz będą przesłane w formie załącznika w Newsletterze przedstartowym.

Chęć otrzymania rachunku proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając dane do rachunku. Rachunki będą wysłane pocztą e-malową do 15 lipca 2019 roku.

Postanowienia końcowe:
• bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
• rzeczy do przechowywania będą przyjmowane we własnych workach (torbach, plecakach) odpowiednio zabezpieczone i opisane numerem startowym. Organizatorzy zabezpieczają materiały do opisania depozytu. Worki (torby, plecaki) będą wydawane na podstawie posiadanego numeru startowego
• uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptują niniejszy regulamin poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa. Zgoda i akceptacja podlegają potwierdzeniu przy odbiorze numeru poprzez własnoręczne podpisanie oświadczenia
• organizatorzy zapewniają opiekę sanitarną na trasie i medyczną na mecie biegu