REGULAMIN

XVI ATLANTIS BIEGU OPOLSKIEGO

im. Rodła

 

  

Organizator:

 • Stowarzyszenie „Bieg Opolski”

 

Cele:

 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
 • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 • promocja miasta Opola i województwa opolskiego

 

Termin i miejsce:

 • 7 lipca 2018 roku
 • Biegi dla dzieci i młodzieży – start godz. 9.45
 • Bieg główny na dystansie 10 km – start godz. 11.00
 • Bieg dodatkowy na dystansie 5 km – start godz. 12.00
 • Marsz Nordic Walking na dystansie 5 km – start godz. 12.30
 • Opole – Wyspa Bolko
 • Biuro zawodów
  • w dniu 6 lipca 2018 roku (piątek) usytuowane będzie w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Katowickiej 35 (boczne wejście obok kiosku Totalizatora Sportowego) i czynne w godzinach 16.30 – 20.00. W przeddzień biegu biuro zawodów nie obsługuje biegów dziecięcych oraz nie przyjmuje wpłat.
  • w dniu 7 lipca 2018 roku (sobota) usytuowane będzie na styku ulic Parkowej i Spacerowej i czynne w godzinach 8.00 – 9.30 dla uczestników biegów dziecięcych, do godz. 10.45 dla uczestników biegu głównego na 10 km, do godz. 11.45 dla uczestników biegu dodatkowego na 5 km oraz do godz. 12.15 dla uczestników marszu Nordic Walking na 5 km

 

Trasa i dystans:

Biegi dla dzieci i młodzieży

 • trasy prowadzić będą alejkami parkowymi Wyspy Bolko
 • kategorie
  • przedszkolaki (uczestnicy do lat 6; dystans 175 m.)
  • klasy I – II SP – (uczestnicy w wieku 7-8 lat; dystans 400 m.)
  • klasy III – V SP – (uczestnicy w wieku 9-11 lat; dystans 800 m.)
  • klasy VI – VIII SP – (uczestnicy w wieku 12-14 lat; dystans 1000 m.)
 • start dla kategorii przedszkolaków i klas I – II SP usytuowany będzie przy budynku śluzy, a dla pozostałych kategorii na ul. Spacerowej, przy wejściu do ZOO

Bieg główny na dystansie 10 km

 • trasa prowadzić będzie alejkami parkowymi wewnątrz Wyspy Bolko, drogami dojazdowymi oraz wałami przeciwpowodziowymi
 • dystans: 10 km (2 pętle)
 • limit czasowy: 80 minut (UWAGA: Ze względu na konieczność przestawienia i przygotowania trasy do biegu na dystansie 5 km punkt kontrolny na 6 km należy minąć w ciągu 50 minut od momentu startu, w przeciwnym wypadku zawodnik jest zobowiązany do przerwania dalszego biegu na wezwanie obsługi punktu kontrolnego).
 • limit osób startujących: 500
 • start usytuowany będzie przy ulicy Spacerowej, przy wejściu do ZOO

Bieg dodatkowy na dystansie 5 km

 • trasa prowadzić będzie alejkami parkowymi wewnątrz Wyspy Bolko oraz wałami przeciwpowodziowymi
 • dystans: 5 km (1 pętla)
 • limit czasowy: 40 minut
 • limit osób startujących: 300 400
 • start usytuowany będzie przy ulicy Spacerowej, przy wejściu do ZOO

Marsz Nordic Walking na dystansie 5 kmzasady uczestnictwa zawiera osobny dokument

 • trasa prowadzić będzie alejkami parkowymi wewnątrz Wyspy Bolko oraz wałami przeciwpowodziowymi
 • dystans: 5 km (1 pętla)
 • limit czasowy: 60 minut
 • limit osób startujących: 200 100
 • start usytuowany będzie przy ulicy Spacerowej, przy wejściu do ZOO

 

Uczestnictwo:

 • w biegach dla dzieci mogą brać udział przedszkolaki i dzieci ze szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjum, których rodzice lub prawni opiekunowie osobiście zgłoszą swoje dzieci do biegu w biurze zawodów w dniu biegu w godzinach 8.00 – 9.30.
 • w biegu głównym oraz dodatkowym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 7 lipca 2018 roku ukończyli 16 lat i którzy potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem na karcie startowej), iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów średnio i długodystansowych. Zawodnicy, którzy do dnia 7 lipca 2018 roku nie ukończyli 18 lat obowiązani są przedłożyć organizatorom w formie pisemnej zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
 • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora przymocowane do koszulek z przodu

 

Klasyfikacja, nagrody i wyniki:

 • w biegach dla dzieci
  • prowadzone będą osobne klasyfikacje na każdym z rozgrywanych dystansów
  • za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe. Dekoracje zwycięzców odbędą się bezpośrednio po zakończeniu wszystkich biegów dziecięcych (ok. godz. 10.30)
  • każdy z uczestników otrzyma słodki upominek
  • w biegach dziecięcych nie prowadzi się pomiaru czasu
 • w biegu głównym na dystansie 10 km, biegu dodatkowym dystansie 5 km i marszu Nordic Walking (osobno dla każdego dystansu i dyscypliny)
  • prowadzona będzie jedynie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
  • za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategorii generalnej przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe.
  • przewiduje się również przyznanie wyróżnień dla najlepszych opolan
  • w ramach Biegu Opolskiego na obu dystansach biegowych zostaną rozegrane zawody pracowników branży teleinformatycznej. Klasyfikacja ta nie dotyczy marszu Nordic Walking. Regulamin tych zawodów stanowi osobny dokument.
  • nagrody w kategoriach generalnych i wyróżnienia nie dublują się
  • wśród wszystkich, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe
  • puchary oraz nagrody rzeczowe nie przysługują w razie nieobecności zawodnika podczas wręczania lub losowania. Wydawanie powyższych w zastępstwie jest niemożliwe.
 • dekoracje zwycięzców rozpoczną się o godz. 14.00

 

Zgłoszenia i wpisowe:

 • ze względu na przepustowość trasy wprowadza się ograniczenie liczby startujących
  • do 500 osób w biegu na dystansie 10 km
  • do 300 osób w biegu na dystansie 5 km
  • do 200 osób w marszu na dystansie 5 km
 • zgłoszeń można dokonywać elektroniczne na stronie www.biegopolski.pl od 1 kwietnia 2018 roku do dnia 3 lipca 2018 roku (wtorek) lub do osiągnięcia limitu osób startujących. Zgłoszenia elektroniczne nie dotyczą biegów dla dzieci. Ze względu na wprowadzenie limitu osób startujących zapisy elektroniczne będą miały formę dwuczłonową:
 1. zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy
 2. uiszczenie opłaty startowej przelewem na konto bankowe organizatora

W sytuacji braku wpływu opłaty startowej w terminie do tygodnia kalendarzowego po dokonaniu zgłoszenia – zgłoszenie takie jest traktowane jako niekompletne i zostanie automatycznie usunięte z systemu. Potwierdzeniem zaksięgowania przez organizatora opłaty startowej jest odpowiednia adnotacja na liście osób zapisanych.

 • nie pobiera się opłaty startowej od uczestników biegów dziecięcych
 • w sytuacji nie przekroczenia zakładanej ilości osób startujących podczas zapisów elektronicznych zgłoszeń można też dokonywać w dniu imprezy w godzinach 8.00 – 12.15 w biurze zawodów.
 • Wysokość opłaty startowej identyczna dla obu dystansów i dyscyplin uzależniona jest od wieku uczestnika i terminu jej wniesienia:
  • dla osób poniżej 18 roku życia wniesiona do dnia 30 kwietnia wynosi 25,oo zł,
  • dla osób powyżej 60 roku życia wniesiona do dnia 30 kwietnia wynosi 25,oo zł,
  • dla pozostałych osób wniesiona do dnia 30 kwietnia wynosi 30,oo zł,
  • bez względu na wiek wniesiona po 30 kwietnia wynosi 35,oo zł,
  • bez względu na wiek wniesiona po 31 maja wynosi 40,oo zł
  • bez względu na wiek wniesiona po 30 czerwca wynosi 50,oo zł

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie „Bieg Opolski”

ul. Ozimska 57/9

45-368 Opole

Raiffeisen Bank Polska S.A.

22 1750 0012 0000 0000 2356 1007

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko zawodnika lub zawodników.

Nie ma możliwości przepisania pakietu na inną osobę, w razie rezygnacji ze startu po opłaceniu opłaty startowej należy powiadomić o tym organizatora w formie pisemnej (e-mailem, koniecznie z adresu, z którego nastąpiła rejestracja) wraz załączonym potwierdzeniem wniesienia opłaty startowej. Przesłanie takiego e-maila skutkuje usunięciem z listy startowej i zwrotem wpłaconej opłaty startowej z uwzględnieniem poniesionych kosztów organizacyjnych na konto, z którego została dokonana opłata. Rezygnacje można zgłaszać do dnia 3 lipca 2018 roku (wtorek) – obowiązuje identyczny limit czasowy jak przy zgłoszeniach. Zwrócone w wyniku rezygnacji pakiety zostaną powtórnie udostępnione do dyspozycji biegaczy.

W razie rezygnacji ze startu po opłaceniu opłaty startowej należy powiadomić o tym organizatora w formie pisemnej (e-mailem, koniecznie z adresu z którego nastąpiła rejestracja). Przesłanie takiego e-maila skutkuje usunięciem z listy startowej oraz zwrotem wpłaconej opłaty startowej z uwzględnieniem poniesionych kosztów organizacyjnych.

W trakcie rezygnacji możliwe jest wskazanie innego uczestnika na swoje miejsce – dane tej osoby należy zawrzeć w e-mailu z rezygnacją ze startu. Osoba wskazana zobowiązana jest do opłacenia opłaty startowej według obowiązujących w danym dniu stawek oraz przesłania na adres e-mail info@biegopolski.pl danych wymaganych podczas rejestracji. Po zaksięgowaniu wpłaty organizator dokonuje zmiany danych uczestnika oraz zwrotu wpłaconej opłaty startowej osobie rezygnującej ze startu.

W sytuacji braku wpływu opłaty startowej od osoby wskazanej w terminie do tygodnia kalendarzowego od zgłoszenia rezygnacji jest ono traktowane jako rezygnacja z biegu bez wskazania drugiego uczestnika.

Powyższa operacja możliwa jest w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2018 roku (wtorek) – obowiązuje identyczny limit czasowy jak przy zgłoszeniach.

Osoby, których opłaty nie wpłyną na konto organizatora do 6 lipca 2018 roku (co skutkuje brakiem adnotacji o wpłacie na liście osób zapisanych) proszone są o wzięcie ze sobą potwierdzenia dokonania przelewu oraz zobowiązane są do odbioru pakietu startowego w dniu zawodów do godz. 10.00 – dotyczy osób startujących w biegu głównym i do godz. 11.00 – dotyczy osób startujących w biegu dodatkowym oraz marszu. Nieodebrane do godz. 10.00 numery startowe bez przypisanej wpłaty z biegu głównego traktowane są jako wolne i będą wydane osobom chętnym, dotychczas nie zapisanym, podobnie jak nieodebrane do godz. 11.00 numery startowe bez przypisanej wpłaty z biegu dodatkowego i marszu.

Wydanie numeru startowego innej osobie osoby mającej opłaconą opłatę startową w sytuacji jej rezygnacji ze startu jest możliwe pod warunkiem, że rezygnacja ta została zgłoszona w formie pisemnej (e-mailem, koniecznie z adresu z którego nastąpiła rejestracja) najpóźniej w przeddzień biegu do godz. 20.00.

Chęć otrzymania rachunku proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając dane do rachunku. Rachunki będą wysłane pocztą e-malową do 15 lipca 2018 roku.

 

Postanowienia końcowe:

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 • rzeczy do przechowywania będą przyjmowane we własnych workach (torbach, plecakach) odpowiednio zabezpieczone i opisane numerem startowym. Organizatorzy zabezpieczają materiały do opisania depozytu. Worki (torby, plecaki) będą wydawane na podstawie posiadanego numeru startowego.
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptują niniejszy regulamin poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa. Zgoda i akceptacja podlega potwierdzeniu przy odbiorze numeru poprzez własnoręczne podpisanie oświadczenia
 • organizatorzy zapewniają opiekę sanitarną na trasie i medyczną na mecie biegu