REGULAMIN

XV ATLANTIS BIEGU OPOLSKIEGO im. Rodła 

Organizator:

 • Stowarzyszenie „Bieg Opolski”

 

Cele:

 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
 • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 • promocja miasta Opola i województwa opolskiego

 

Termin i miejsce:

 • 1 lipca 2017 roku
 • Biegi dla dzieci – start godz. 9.45
 • Bieg główny na dystansie 10 km – start godz. 11.00
 • Bieg dodatkowy na dystansie 5 km – start godz. 12.00
 • Marsz Nordic Walking na dystansie 5 km – start godz. 12.30
 • Opole – Wyspa Bolko
 • Biuro zawodów

–   w dniu 30 czerwca 2017 roku (piątek) usytuowane będzie w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Katowickiej 35 (boczne wejście obok kiosku Totalizatora Sportowego) i  czynne w godzinach 16.30 – 19.45. W przeddzień biegu biuro zawodów nie obsługuje biegów dziecięcych oraz nie przyjmuje wpłat.

–   w dniu 1 lipca 2017 roku (sobota) usytuowane będzie na styku ulic Parkowej i Spacerowej i czynne w godzinach 8.00 – 9.30 dla uczestników biegów dziecięcych, do godz. 10.45 dla uczestników biegu głównego na 10 km, do godz. 11.45 dla uczestników biegu dodatkowego na 5 km oraz do godz. 12.15 dla uczestników marszu Nordic Walking na 5 km

 Trasa i dystans:

 • Biegi dla dzieci

–   trasy prowadzić będą alejkami parkowymi Wyspy Bolko

–   kategorie

 • przedszkolaki (rocznik 2010 i młodsze; dystans 175 m.)
 • klasy I – II SP – (roczniki 2008-2009; dystans 400 m.)
 • klasy III – IV SP – (roczniki 2006-2007; dystans 800 m.)
 • klasy V – VI SP – (roczniki 2004-2005; dystans 1000 m.)

–   start dla kategorii przedszkolaków i klas I – II SP usytuowany będzie przy budynku śluzy, a dla pozostałych kategorii na ul. Spacerowej, przy wejściu do ZOO

 • Bieg główny na dystansie 10 km

–  trasa prowadzić będzie alejkami parkowymi wewnątrz Wyspy Bolko, drogami dojazdowymi oraz wałami przeciwpowodziowymi

–  dystans: 10 km (2 pętle)

–   limit czasowy: 80 minut (UWAGA: Ze względu na konieczność przestawienia i przygotowania trasy do biegu na dystansie 5 km punkt kontrolny na 6 km należy minąć w ciągu 50 minut od momentu startu, w przeciwnym wypadku zawodnik jest zobowiązany do przerwania dalszego biegu na wezwanie obsługi punktu kontrolnego).

–   limit osób startujących: 500

–   start usytuowany będzie przy ulicy Spacerowej, przy wejściu do ZOO

 • Bieg dodatkowy na dystansie 5 km

–  trasa prowadzić będzie alejkami parkowymi wewnątrz Wyspy Bolko oraz wałami przeciwpowodziowymi

–   dystans: 5 km (1 pętla)

–   limit czasowy: 40 minut

–   limit osób startujących: 300

–   start usytuowany będzie przy ulicy Spacerowej, przy wejściu do ZOO

 • Marsz Nordic Walking na dystansie 5 km

–   trasa prowadzić będzie alejkami parkowymi wewnątrz Wyspy Bolko oraz wałami przeciwpowodziowymi

–   dystans: 5 km (1 pętla)

–   limit czasowy: 60 minut

–   limit osób startujących: 200

–   start usytuowany będzie przy ulicy Spacerowej, przy wejściu do ZOO

Uczestnictwo:

 • w biegach dla dzieci mogą brać udział przedszkolaki i dzieci ze szkół podstawowych, których rodzice lub prawni opiekunowie osobiście zgłoszą swoje dzieci do biegu w biurze zawodów w dniu biegu w godzinach 8.00 – 9.30.
 • w biegu głównym oraz dodatkowym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 01 lipca 2017 roku ukończyli 16 lat i którzy potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem na karcie startowej), iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów średnio i długodystansowych. Zawodnicy, którzy do dnia 01 lipca 2017 roku nie ukończyli 18 lat obowiązani są przedłożyć organizatorom w formie pisemnej zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
 • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora przymocowane do koszulek z przodu

Klasyfikacja, nagrody i wyniki:

 • w biegach dla dzieci

–   prowadzone będą osobne klasyfikacje na każdym z rozgrywanych dystansów

–   za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe. Dekoracje zwycięzców odbędą się bezpośrednio po zakończeniu wszystkich biegów dziecięcych (ok. godz. 10.30)

–   każdy z uczestników otrzyma słodki upominek

–   w biegach dziecięcych nie prowadzi się pomiaru czasu

 • w biegu głównym na dystansie 10 km, biegu dodatkowym i marszu Nordic Walking na dystansie 5 km (osobno dla każdego dystansu)

–   prowadzona będzie jedynie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

–   za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategorii generalnej przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe.

–   przewiduje się również przyznanie wyróżnień dla najlepszych opolan

 • w ramach Biegu Opolskiego na obu dystansach biegowych zostaną rozegrane zawody pracowników branży teleinformatycznej. Klasyfikacja ta nie dotyczy marszu Nordic Walking. Regulamin tych zawodów stanowi osobny dokument.
 • nagrody w kategoriach generalnych i wyróżnienia nie dublują się
 • wśród wszystkich, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe
 • puchary oraz nagrody rzeczowe nie przysługują w razie nieobecności zawodnika podczas wręczania lub losowania. Wydawanie powyższych w zastępstwie jest niemożliwe.
 • dekoracje zwycięzców rozpoczną się o godz. 14.00

Zgłoszenia i wpisowe:

 • ze względu na przepustowość trasy wprowadza się ograniczenie liczby startujących

–   do 500 osób w biegu na dystansie 10 km

–   do 300 osób w biegu na dystansie 5 km

–   do 200 osób w marszu na dystansie 5 km

 • zgłoszeń można dokonywać elektroniczne na stronie www.biegopolski.pl od 1 kwietnia 2017 roku do dnia 27 czerwca 2017 roku (wtorek) lub do osiągnięcia limitu osób startujących. Zgłoszenia elektroniczne nie dotyczą biegów dla dzieci. Ze względu na wprowadzenie limitu osób startujących zapisy elektroniczne będą miały formę dwuczłonową:
 1. zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy
 2. uiszczenie opłaty startowej przelewem na konto bankowe organizatora

W sytuacji braku wpływu opłaty startowej w terminie do tygodnia kalendarzowego po dokonaniu zgłoszenia – zgłoszenie takie jest traktowane jako niekompletne i zostanie automatycznie usunięte z systemu. Potwierdzeniem zaksięgowania przez organizatora opłaty startowej jest odpowiednia adnotacja na liście osób zapisanych.

 • nie pobiera się opłaty startowej od uczestników biegów dziecięcych
 • w sytuacji nie przekroczenia zakładanej ilości osób startujących podczas zapisów elektronicznych zgłoszeń można też dokonywać w dniu imprezy w godzinach 8.00 – 12.15 w biurze zawodów.
 • Wysokość opłaty startowej identyczna dla obu dystansów i dyscyplin uzależniona jest od wieku uczestnika i terminu jej wniesienia:

–   dla osób poniżej 18 roku życia wniesiona do dnia 30 kwietnia wynosi 20,oo zł,

–   dla osób powyżej 60 roku życia wniesiona do dnia 30 kwietnia wynosi 20,oo zł,

–   dla pozostałych osób wniesiona do dnia 30 kwietnia wynosi 30,oo zł,

–   bez względu na wiek wniesiona po 30 kwietnia wynosi 40,oo zł,

–   bez względu na wiek wniesiona po 31 maja wynosi 50,oo zł

–   bez względu na wiek wniesiona po 30 czerwca wynosi 100,oo zł

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie „Bieg Opolski”

ul. Ozimska 57/9

45-368 Opole

Raiffeisen Bank Polska S.A.

22 1750 0012 0000 0000 2356 1007

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko zawodnika lub zawodników.

 

Opłatę startową można scedować na innego uczestnika w sytuacji rezygnacji ze startu po opłaceniu wpisowego. Wymaga to jednak powiadomienia organizatora w formie pisemnej (e-mailem, koniecznie z adresu z którego nastąpiła rejestracja). Cesji można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2017 roku (wtorek) – obowiązuje identyczny limit czasowy jak przy zgłoszeniach. Jeżeli w momencie cesji obowiązuje wyższa opłata przyjmujący cesję dopłaca różnicę.

 

Osoby, których opłaty nie wpłyną na konto organizatora do 30 czerwca 2017 roku (co skutkuje brakiem adnotacji o wpłacie na liście osób zapisanych) proszone są o wzięcie ze sobą potwierdzenia dokonania przelewu oraz zobowiązane są do odbioru pakietu startowego w dniu zawodów do godz. 10.00 – dotyczy osób startujących w biegu głównym i do godz. 11.00 – dotyczy osób startujących w biegu dodatkowym oraz marszu. Nieodebrane do godz. 10.00 numery startowe bez przypisanej wpłaty z biegu głównego traktowane są jako wolne i będą wydane osobom chętnym, dotychczas nie zapisanym, podobnie jak nieodebrane do godz. 11.00 numery startowe bez przypisanej wpłaty z biegu dodatkowego i marszu.

Wydanie numeru startowego innej osobie osoby mającej opłaconą opłatę startową w sytuacji jej rezygnacji ze startu jest możliwe pod warunkiem, że rezygnacja ta została zgłoszona w formie pisemnej (e-mailem, koniecznie z adresu z którego nastąpiła rejestracja) najpóźniej w przeddzień biegu do godz. 20.00.

Chęć otrzymania rachunku proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając dane do rachunku. Rachunki będą wydawane w biurze zawodów podczas rejestracji zawodników.

Postanowienia końcowe:

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 • rzeczy do przechowywania będą przyjmowane we własnych workach (torbach, plecakach) odpowiednio zabezpieczone i opisane numerem startowym. Organizatorzy zabezpieczają materiały do opisania depozytu. Worki (torby, plecaki) będą wydawane na podstawie posiadanego numeru startowego.
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptują niniejszy regulamin poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa. Zgoda i akceptacja podlega potwierdzeniu przy odbiorze numeru poprzez własnoręczne podpisanie oświadczenia
 • organizatorzy zapewniają opiekę sanitarną na trasie i medyczną na mecie biegu