1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Stowarzyszenie Bieg Opolski z siedzibą w: Opolu przy ulicy Ozimskiej 57/9 (zwany dalej: „Administratorem”).

  1. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Jedynymi osobami upoważnionymi do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych są członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

Dane kontaktowe to:

  • e-mail: info@biegopolski.pl
  • adres pocztowy: 45-368 Opole, ul. Ozimska 57/9.
  1. Skąd mamy Twoje dane osobowe ?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji i zapisów na biegi organizowane przez Administratora.

  1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora?

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie:

– w celu rejestracji zawodników i sporządzenia list startowych na biegach organizowanych przez Administratora,

– udzielania informacji dotyczących w/w biegów zainteresowanym osobom poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej biegu,

– obsługi reklamacji składanych przez zainteresowane osoby w związku z uczestnictwem w w/w biegach,

– kontaktowania się z zarejestrowanymi osobami w sprawach organizacyjnych i porządkowych związanych z organizowanymi biegami.

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie rejestracji są podawane w sposób dobrowolny. Zgodę na gromadzenie i przetwarzania danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie.

  1. Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy od Ciebie tylko danych niezbędnych do rejestracji zawodników i sporządzenia list startowych na biegach organizowanych przez Administratora. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie podasz nam wszystkich niezbędnych dany osobowych, nie będziesz mógł być zarejestrowanym jako potencjalny uczestnik biegu organizowanego przez Administratora.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

  1. Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodleganiu zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także prawo do wyrażeniu sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,

– w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

– w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony danych Osobowych z siedzibą w: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  1. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

– przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

– Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

  1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Administratora nie są przekazywane żadnym instytucjom oraz osobom trzecim, chyba że wymagają tego odrębne przepisy prawne, na przykład dla celów podatkowych lub rachunkowych.

  1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przechowywane są na czas przygotowań i organizacji biegów, dla potrzeb których zostały zebrane i przetworzone, a także po ich zakończeniu w celach:

– dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z organizowanymi biegami,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

– zapobieganiu nadużyciom i oszustwom,

– archiwizacyjnych.